K i t a b

12 - NAFILE NAMAZI
NAFILE NAMAZI


Allah dž.š. naređuje na mnogo mjesta u Kur'anu namaz. To smo naveli ovdje u ovoj knjizi za pet vaktova namaza u dvadeset i četiri sata da ih treba svaki musliman i muslimanka obavljati na vrijeme bez imalo oklijevanja, jer to je sveta dužnost svakog vjernika.
Osim ovih pet dnevnih namaza imamo još nafile namaze koje nije zapovijedio Allah, ali ih je klanjao Alejhisselam. Imamo nafile koje su sunnet, a ima ih koje su mustehab. Sunneti nafile jesu u pet dnevnih namaza i to su sabahski, podnevski, ićindijski, akšamski i jacijski sunneti.
Pored ovih nafila imamo još dvadeset i pet nafila raznih. Imaju noćni namazi, a imaju danski, a imaju povremeni. Allah dž.š. o nafilama govori u ovom ajetu, este'izubillah:

"A noću posveti svoje nastojanje namazu, to će za tebe biti djelo preko tvojih obaveza. Nadaj se da će te Bog pripremiti time preslavnom mjestu."


U ovom ajetu se naređuje Alejhisselamu da se strogo drži ovih naredbi i da ih savjesno vrši. I njemu je bila noćna nafila fard, a on je preporučio nama pored pet dnevnih namaza da ponekad klanjamo i nafilu namaz. Isto je rekao Alejhisselam:
«Da nije teško mom ummetuja bi svakom mom sljedbeniku naredio da ustaje svaku noć na nafilu namaz, ali posto znadem da će moj ummet biti opterećen, ja im nisam to strogo zapovijedio, nego sam rekao: 'To sam ja radio, pa ko može neka klanja, imaće veliku nagradu za to na ahiretu'», jer nafile su hedije koje se šalju Allahu. Allah nije potreban našem ibadetu ni našem namazu, ali to je imovina i kapital naš sa kojim mi idemo Allahu i Allah hvali svoje robove kod meleka, pa kaže:
«0 vi moji meleki, vidite ovoga moga roba koji iz velike ljubavi prema Meni ustaje pa klanja, a Ja ga nisam zadužio. Budite svjedoci, o vi meleki, da mu Ja opraštam sve grijehe.»
Zato su veliki ljudi ovo mnogo cijenili pa su kroz cijeli život nastojali da što više nafila klanjaju jer će se nafilama potpomagati farzovi, u koga ne budu farzovi ispravni.
Kako smo rekli da imaju i danjske nafile, mi ćemo ovdje navesti prvo jednu nafilu koja se klanja između izlaza sunca do pred podne, a taj se namaz zove salatu-d-duha. On se klanja u kušluk vremenu, a to je kad prođe po izlazu sunca četrdeset i pet minuta, pa do pred podne na jedno pola sata. Nije tačno označeno do pred podne koliko se može klanjati ovaj namaz. Ovaj namaz sastoji se od dva rekata, pa do dvanaest rekata, a obično se klanja kao ikindijski sunneti. Na svakoj sjednici uče se iza ettehijjatu i salavati, a može se selam predavati na svako dva rekata, a nijjeti se ovako:


Nevejtu en usallije lillahi te'ala salate-d-duha; mustakbile-l-kibleti Allahu ekber.
Kaže Alejhisselam da AUah doziva Svoga roba, pa veli «Ja ibni-Adem» - o sine Ademov, ili o insanu - «klanjaj četiri rekata u početku dana, Ja ću te zaštiti taj dan i sačuvati svih briga, tuga, musibeta i svih belaja.»
Prenosi se od Enesa r.a. da je rekao Alejhisselam:
«Ko klanja sabah namaz na vrijeme u džematu, pa sjedi i uči dok sunce ne odskoči, zatim klanja dva rekata ovog namaza» - a to je gore navedeni namaz - «imaće kod Allaha toliku nagradu k'o daje hadždž i umru obavio.»
Rivajeti se od Alejhisselama da samo munafici izbjegavaju klanjati ovaj namaz i učiti kulja ejjuhe-l-kafirun.
Kaže Alejhisselam da ima jedna kapija džennetska, to jest vrata na ulazu dženneta koja se zovu babu-d-duha, pa oni koji budu redovno klanjali ovaj namaz kada bude na Sudnjem danu viknuće jedan munadija, tj. jedan melek: «Gdje su oni što su klanjali salatu-d-duha namaz? Nek ulaze na ova vrata sa milošću Allahovom!»
Kaže Ebi Hurejre r.a.: "Preporučio mi je moj dost Alejhisselam tri stvari, i to: da postim svakog mjeseca tri dana, da klanjam ovaj namaz, i da klanjam vitr namaz prije nego što legnem."
Veli Alejhisselam Eba Zerru:
"Ja Eba Zerr, ako klanjaš dva rekata ovog namaza, nećeš se upisati od onih robova nemarnih. Ako klanjaš četiri rekata ovog namaza, pisaće ti se da si od onih dobročinitelja


Allahovih. A ako klanjaš šest rekata, neće ti toga dana grijesi nauditi, bićeš sačuvan od grijeha. Ako klanjaš osam rekata, bićeš upisan kod onih pobožnika Allahovih. Ako klanjaš deset ili dvanaest rekata, Allah će ti pripremiti kuću u džennetu."
Na ovom se namazu obično uče sureta koja hoćeš, a preporučuje se, ko klanja četiri rekata ovoga namaza, da uči na prvom rekatu iza Fatihe ve-š-šemsi, na drugom ve-l-lejli, na trećem ve-d-duha, na četvrtom elem nešrahleke, i na kraju završi sa tespihom i dovom kao i sve druge namaze.
Ko ima namaza, dužan farzova, kadajeta, pa ih nije redovno klanjao, ne može mu nafila to nikako zamijeniti. On mora i treba da nastoji što prije da te prošle namaze naklanja, i to mu je najpreče da se toga oduži, jer to su farzovi - stroge Allahove zapovijedi s kojima se nije dobro šaliti. A ovo je mustehab, lijepo je uraditi i velika je nagrada za to, ali posebno su farzovi. Oni koji se želi posvetiti ovome namazu on treba taj namaz redovno da klanja. Pa ako je uzeo dva ili četiri rekata, neka jednako klanja svaki dan.
Da nas Allah dž.š. hidajet učini i pravim putem okrene!
AMIN!

Nazad na: 10
Dalje na : 12